Vanaf deze week kun je de subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden voor overige scholen 2023 aanvragen (website). Werk je met IMYC of overweeg je met IMYC te werken? Dan is de subsidie een mooie kans. Aanvragen kan tot en met 14 april 2023.

 

Uiterlijk 16 juni 2023 weet je of je de komende twee schooljaren met de subsidie aan de slag kan. Er is een bedrag mee gemoeid van € 500,- per leerling.

Hoe IMYC je op weg kan helpen

Hoe kan de aanschaf van het IPC-curriculum jouw school op weg helpen met deze subsidieregeling? IMYC is een curriculum en onderwijsconcept voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. Het beter worden in Leren heeft de focus in alles wat we doen. Jij als docent krijgt binnen IMYC volop handreikingen voor de gebieden digitale geletterdheid en burgerschapskennis, lezen en schrijven (taal) en wiskunde. IMYC is bovendien kerndoeldekkend. We leggen het graag per categorie aan je uit.

 

Burgerschap

Een belangrijke indicator voor de subsidie op het gebied burgerschap zijn de negen ijkpunten voor goed burgerschapsonderwijs. Dit is een gemeenschappelijk product van de PO-Raad, de VO-raad, de MBO-raad, Stichting School & Veiligheid en de Academische Werkplaats (AWP) Sociale Kwaliteit onderwijs.

 

Goed burgerschapsonderwijs begint bijvoorbeeld met een duidelijke visie en heldere leerdoelen. Het klimaat op school is erop gericht dat die visie tot uiting komt in alle facetten van de organisatie en het onderwijs. De negen ijkpunten zijn nauw verweven met de (zeven) pijlers van het IMYC-curriculum.

 

Internationalisering

Internationalisering is een belangrijk principe binnen IMYC – het International Middle Years Curriculum. Internationalisering is natuurlijk veel meer dan een uitwisseling of buitenlandse excursie. Het behelst ook meer dan bijvoorbeeld het online opzoeken van gebruiken en gewoonten van verschillende culturen. Internationalisering gaat ook over de burgerschapscomponent en het leren denken in perspectieven. Hoe respecteer je elkaar als je het niet eens bent? Hoe weet je eigenlijk of je voldoende rekening houdt met een ander?

 

De vaardigheidsleerdoelen van internationalisering zien er bijvoorbeeld zo uit:

 • 4.05 Ik kan uitleggen hoe de levens van mensen in het ene land of de ene groep worden beïnvloed door de activiteiten van andere landen of groepen.

 • 4.06 Ik kan een aantal manieren aangeven waarop mensen zodanig samenwerken dat ze er allebei van profiteren.

 • 4.07 Ik ontwikkel in toenemende mate een volwassen houding ten opzichte van anderen.

 • 4.08 Ik kan een ander land, een andere cultuur en/of een andere samenleving waarderen, terwijl ik ook mijn eigen land, cultuur en samenleving waardeer.

 • 4.09 Ik kan rekening houden met anderen bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen binnen of buiten de schoolgemeenschap.

 

Persoonlijk

Als leidraad voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling heeft IMYC acht persoonlijke doelen ontwikkeld. De doelen zijn verweven met het onderzoek, de verwerking en de reflectie van het leerproces. Aanvullend zijn de persoonlijke doelen ook in kennis-, vaardigheden- en inzichtsleerdoelen vertaald om de docent wat meer richting te geven. De persoonlijke doelen zijn focuspunten; geen toetsbare onderdelen van het curriculum.

 • (ik word) Meer nadenkend

 • (ik word) Respectvoller

 • (ik word) Veerkrachtiger

 • (ik word) Communicatiever

 • (ik word) Beter in samenwerken

 • (ik word) Beter in aanpassen

 • (ik word) Beter in ethisch handelen

 • (ik word) Meer empatisch

 

Taal

De meeste IMYC-thema’s hebben het vak Taal- en literatuur en daarmee is het curriculum ook hier kerndoeldekkend. Taal wordt doorlopend thematisch aangeboden, met duidelijke verbanden tussen andere vakken. Als je het bij geschiedenis over Anne Frank hebt, dan zou het een gemiste kans zijn om daar bij taal- en literatuur niet op in te haken. Leerlingen steken simpelweg meer op als ze de samenhang met andere vakken ervaren, evenals het belang van taal en taalplezier. Zowel mondelinge taalvaardigheid als schrijfvaardigheid spelen een voorname rol binnen IMYC. Ook hier geldt dat deze vaardigheden vaak vakoverstijgend geoefend worden.

 

Het vak Taal en literatuur draagt in elk geval aan de volgende punten bij.

 • Aansluiten bij het thema en de actualiteit

 • Ervaren van het belang van taal en taalplezier.

 • Aanbieden opdrachten en lesideeën voor Nederlands en de moderne vreemde talen

 • Voldoen aan de nationale kerndoelen

 

Wiskunde

Anders dan de andere IMYC-vakken is IMYC-wiskunde een aanvulling op de wiskundemethode die op school gebruikt wordt. We helpen je om de vaak voor leerlingen droge stof uit het handboek betekenisvoller te maken, door het aan het IMYC-thema te koppelen. De nadruk ligt op executieve vaardigheden als structureren, nadenken, toepassen, samenwerken en probleemaanpak.

 

IMYC-wiskunde draagt in elk geval aan de volgende punten bij.

 • Aansluiten bij het thema en de actualiteit

 • Begrijpen van het nut van wiskunde, vanuit een meta-perspectief

 • Wiskundetaal paraat hebben en met plezier gebruiken

 • Het bieden van activerende lesopeningen

 

Digitale geletterdheid

Landelijk expertisecentrum SLO definieert digitale geletterdheid in vier domeinen: ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Binnen IMYC is ICT een afzonderlijk vak én het komt integraal aan bod bij andere vakken. We doen binnen de taken ook suggesties waarmee je de vier hierboven genoemde domeinen extra oefent. De volgende vaardigheidsleerdoelen van ICT laten zien hoe digitale geletterdheid onder andere vorm krijgt.

 • 4.05 Ik gebruik ICT veilig en verantwoord en weet welke platformen aansluiten bij een specifieke doelgroep.

 • 4.06 Ik kan verschillende soorten bronnen op een georganiseerde en efficiënte manier bewerken en combineren.

 • 4.08 Ik kan programma’s plannen, ontwikkelen, uittesten en verbeteren, waaronder de functies en procedures van die programma’s, om zo een reeks computerproblemen op te lossen.

 

Leergerichtheid stopt niet bij de leerlingen

Er zijn veel factoren die maken dat een leerling beter gaat leren. Een leergerichte omgeving is misschien wel de belangrijkste. De filosofie van IMYC is dan ook dat scholen beter kunnen worden in Leren. Door middel van zelfbeoordeling, training en coaching maken de scholen waarmee we werken stappen naar een meer leergerichte school. Je ontwikkelt de mindset die past in een doorgaand verbeterproces. Het is juist die manier van denken en doen die je nodig hebt om de komende twee schooljaren aan de slag te gaan met de verbetering van de basisvaardigheden.

Vragen over de subsidie(aanvraag)

Met eventuele vragen over de subsidie en de aanvraagprocedure kun je vanzelfsprekend terecht bij de subsidieverstrekker DUS-i (website). Heb je vragen over IMYC, over de aanschaf van het IMYC-curriculum en/of het ontwikkelen van bovengenoemde basisvaardigheden? Mail dan gerust naar info@imyc-nederland.nl.

 

'Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.'