kinderen school doorlopende leerlijn

Wat is een doorlopende of doorgaande leerlijn? En hoe maak je die mogelijk met IMYC? In deze vijfde blog van dit schooljaar zoomen in op de funderende fase van 2,5 tot 15 jaar. Van het jonge kind, tot het basisonderwijs, tot de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Meer kansen met een doorgaande leerlijn

Afgelopen jaar publiceerden de PO-raad en VO-raad een infographic (de vergrote versie) over een nieuw, kansrijker, onderwijssysteem. Daarin wordt gesproken over doorgaande leerlijnen van 0 tot 18 jaar en een funderende en kwalificerende fase in het onderwijs.

PO VO Raad
Bron: po-/vo-raad

IMYC als onderdeel van een doorgaande leerlijn

Het International Middle Years Curriculum is onderdeel van een doorgaande leerlijn van 2,5 tot 15 jaar. Het wordt gefaciliteerd door Great Learning Nederland.
 
In die doorgaande leerlijn ligt de focus op het verbeteren van leren. Het lerende kind staat centraal. De houding voor een leven lang leren loopt hier binnen elk thema als een rode draad doorheen.
 
Elke leeftijdsfase heeft daarbij een eigen ontwikkelbehoefte en ontwikkeltaak. Daarom zijn er verschillende curricula met eigen accenten die recht doen aan wat voor de betreffende doelgroep betekenisvol en van belang is. Deze curricula (IEYC, IPC, Curriculum 10-14 en IMYC) hebben veel met elkaar gemeen, waardoor het concept herkenbaar wordt en doorgaande leerlijnen ontstaan in:
 

  • Thematisch onderwijs met een duidelijke structuur (leercyclus)
  • Vaardigheden en attitudes
  • Vakinhoudelijke, persoonlijke en internationale leerdoelen
  • Verschillende perspectieven van leren innemen
  • Verbindingen maken (tussen verschillende soorten van spel, tussen verschillende vakinhouden in relatie tot het thema en in relatie tot elkaar)
  • Doelgericht ontwikkeling stimuleren binnen betekenisvolle context
  • Actief leren door onderzoek
  • Verbeteren van leren

 

Het jonge kind: International Early Years Curriculum (IEYC)

Voor de peuters en kleuters van 2,5 tot 6 jaar is betekenisvol spel de motor achter hun ontwikkeling. In interactie met de omgeving, andere kinderen en volwassenen wordt het fundament aangelegd voor formeel en abstract leren.
doorgaande leerlijn: ieyc
Bij het jonge kind is het leren informeel en holistisch. Dat wil zeggen dat de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel het beste worden gestimuleerd in samenhang met elkaar, én door rijk spel.
 
Daarom staat in het IEYC-curriculum het spel centraal en worden handvatten aangereikt voor een rijke speelleeromgeving. Ook de basis voor het verder leren met IPC (groep 3-8) wordt gelegd. Namelijk door het prikkelen van de nieuwsgierigheid en het behouden en verder ontwikkelen van een onderzoekende houding.
 
Aan de hand van een vaste structuur in de thema’s die gedurende het jaar aan de orde komen, doorlopen de kinderen een leercyclus. Deze bestaat uit een startpunt, kennisoogst, uitleg van het thema, onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten in de speelleerplaatsen en de afsluiting.
 
 

Basisonderwijs: International Primary Curriculum (IPC)

Voor basisschoolkinderen van groep 3 tot en met 8 hebben we IPC, waarin ook weer aan de hand van thema’s (‘units’) een vaste structuur van leren wordt geboden. IPC sluit aan bij de fase van het schoolse kind: het brein is toe aan meer abstract, formeel en vakinhoudelijke leren.
Doorgaande leerlijn IPC
Zodoende ligt de nadruk wat minder op spel en staan de vakinhoudelijke leerdoelen centraal. Deze worden onafhankelijk van elkaar binnen een thema aangeboden, waarbij ook de onderlinge samenhang inzichtelijk wordt.
 
De kenmerkende leercyclus staat weer centraal en de stappen in de leerdoelen daarin zijn aangepast aan de ontwikkelingsfase van het kind.
 
De aansluiting bij de fase van ontwikkeling zit bij IPC, in vergelijking tot IEYC, meer in de inhoud van de thema’s (context) en in de opbouw van de leerdoelen.
 
De vorderingen in de grote vaardigheidsdoelen worden per vak zichtbaar gemaakt met behulp van de leerrubrieken in het assessment.
 
 

Curriculum 10-14

Om in de behoefte van tienerscholen en andere 10-14-initiatieven te voorzien, is Curriculum 10-14 ontwikkeld. Vakinhoudelijk is er overlap met IPC en IMYC. De aanpak is echter specifiek en toegespitst op de leefwereld en het brein van tieners.
 
De leercyclus is ook nu weer het hart van het curriculum en wederom aangepast aan de ontwikkelfase die bij de leeftijd hoort. De leerlingen worden uitgedaagd om bewuster te zijn van hun eigen leren, door middel van reflectie en assessment.
 
 

International Middle Years Curriculum (IMYC)

Voor de onderbouw van het voortgezet (11 tot 15 jaar) is er IMYC. Bij IMYC worden de units per jaar abstracter van karakter. De leercyclus blijft echter het fundament. Dit is dezelfde cyclus als bij Curriculum 10-14 en in grote lijnen gelijkend met die van IPC en IEYC.
doorlopende leerlijn imyc
Net als bij Curriculum 10-14 is het leerproces specifiek afgestemd op het tienerbrein. De leercyclus helpt de tieners om structuur aan te brengen in hun leren. Doordat ze reflecteren op hun eigen leren, leren zij zichzelf beter kennen en ontdekken zij waar hun belangstelling en talent ligt.
 
Veel vakinhoudelijke doelen uit het IPC-basisonderwijs vormen een doorgaande leerlijn met de IMYC-leerdoelen. Bij IMYC hebben we daar nog eens leerdoelen van taal en drama aan toegevoegd.
Ook is er IMYC-wiskunde, dat als toevoeging op bestaande wiskundemethodes gebruikt kan worden. Door IMYC-wiskunde zullen leerlingen ontdekken dat wiskunde niet op zichzelf staat. Het heeft alles te maken met het IMYC-thema en hun eigen leefwereld.

Doorgaande leerlijn in de praktijk

De leerdoelen komen dus grosso modo in elk curriculum terug vanaf groep 3 en worden herkenbaar voor de leerlingen. Ze slijpen in. Zie het voorbeeld hieronder.
 

Aardrijkskunde: ‘Plattegronden maken’

 
IEYC: Brede ontwikkeling. Binnen deze ontwikkeling is ‘Oriënteren en lokaliseren’ van belang (rekenontwikkeling) en voorwaardelijk voor het aardrijkskundedoel ‘plattegronden maken’
 
Groep 3-4: 1.03 Ik kan kaarten en plattegronden maken met plaatjes en symbolen
Groep 5-6: 2.03 Ik kan eenvoudige kaarten en plattegronden van bekende plekken maken
Groep 7-8: 3.03 Ik kan wereldbollen en kaarten van verschillende schaalgrootte en met verschillende symbolen maken
 
Klas 1-3 VO: 4.14 Ik kan plattegronden en kaarten op verschillende schalen maken en daarbij diverse symbolen en legenda’s gebruiken.
 
De vakinhoudelijke vaardigheidsdoelen lopen dus concentrisch door de niveaus heen. De manieren waarop je stappen maakt veranderen steeds. Leerlingen zijn niet aan het niveau van hun leeftijd gebonden, maar kunnen ook naar een volgend niveau, of juist even een stap op de plaats maken.
plattegronden maken

De voortgang in de doorgaande leerlijn bijhouden

Vanaf IPC houden de leerlingen de voortgang van hun vaardigheden bij door middel van het assessment for learning. Dit kan zowel door de leerling, als peers, als de leraar ingevuld worden. Het helpt de leerlingen om inzicht te krijgen in hun groei in de leerdoelen. Deze formatieve manier van evalueren kan uiteindelijk helpen bij het kiezen van het kwalificerende deel van het nieuwe onderwijssysteem, zoals PO-raad en VO-raad dat nu voorstellen.
 
Wil je als school dus werk maken van de doorgaande leerlijn? Dan kun je, samen met je PO-collega’s in de regio, die lijn met behulp van IEYC, IPC, Curriculum 10-14 en IMYC neerzetten.
 

Bronnen

 

Meer weten over IMYC, Great learning of de andere curricula?

Kijk gerust eens rond op Great-learning.nl.
 
Met al je vragen helpen we je graag verder via info@imyc-nederland.nl
 
Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je via de sociale media op IMYC/Curriculum 10-14 als je op de hoogte wilt blijven. Er zijn geregeld digitale Community-bijeenkomsten waar je van harte welkom bent.
 
Aanmelden voor de nieuwsbrieven
 
IMYC
Facebook | LinkedIn | Instagram
 
Curriculum 10-14
Facebook | Instagram

'Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.'